Vedtægter

Foreningens vedtægterVedtægter for Svinninge Antenneforening a.m.b.a.   


 

                                                      § 1.


Navn:                           


Andelsselskabets navn er Svinninge Antenneforening a.m.b.a. og dets hjemsted er Svinninge.


Formål:


Selskabets formål er ved hjælp af fællesantenneanlæg at skabe bedst mulige modtager- forhold for TV, Radio, Bredbånd samt evt. Telefoni inden for Svinninge byområde.

 


                                                      § 2.                         


Medlemskab:                             


Enhver grundejer/lejer i Svinninge, som efter bestyrelsens skøn hører under det naturlige forsyningsområde, kan optages som medlem, medmindre optagelse strider mod selskabets tarv.


Nye medlemmer i antenneforeningen betaler den tilslutningsafgift, der til enhver tid er gældende.


Såfremt et medlem afhænder en ejendom, eller fraflytter en lejlighed, der er tilsluttet det fælles antenneanlæg, er vedkommende pligtig til at drage omsorg for, at køberen


evt. efterfølger, indtræder i de samme rettigheder og forpligtelser som den tidlige ejer har ejet eller lejet ejendommen under.


Afgår et medlem ved døden, indtræder enken eller boet i afdødes rettigheder og forpligtelser.


Såfremt et medlem ikke opfylder sine forpligtelser er eventuelle skyldige beløb straks forfalden til betaling, og selskabet er berettiget til uden yderligere varsel at afbryde den pågældende tilslutning til anlægget.


Medlemmets solidariske forpligtelse over for selskabet består dog forsat.


Fornyet tilslutning til anlægget gøres afhængig af betalingen af alle skyldige beløb med påløbne renter samt udgifterne til afbrydelse og tilslutningen.


Udmeldelse af foreningen kan kun ske, når pågældende medlems tilslutningsafgift og forfaldne abonnementsafgifter er betalt, eller i øvrigt når bestyrelsen skønner, at særlige forhold taler for at løse et medlem for påhvilende forpligtelser. 


Udmeldelse berettiger ingensinde til udbetaling af indbetalt bidrag eller andel i opsparet formue eller noget andet beløb.


Institutioner og lignende, som ifølge deres natur ikke kan være medlem, kan dog blive tilsluttet selskabet på vilkår som selskabets bestyrelse bestemmer.

                                                             § 3.


Rettigheder:


Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe alle foranstaltninger til levering af


TV, Radio, Bredbånd samt evt. Telefoni og fastsætte de nærmere regler herfor.


Selskabet ejer alle antenne- og forstærkerstationer samt hovedledningssystemet til og med tilslutningsstander.


Forbrugerne er pligtige til ikke at beskadige eller foretage indgreb i eller ændringer af anlægget. Skader eller mangler skal således snarest muligt meddeles selskabet


Indføringer fra hovedledninger til TV, Radio, Bredbånd samt Telefoni betales af det enkelte medlem, men installationen må kun udføres af en af selskabet godkendt person og med godkendte materialer. Selskabet sørger for at driften bliver så regelmæssig som muligt, men påtager sig intet ansvar for utilfredsstillende billede - og lydkvalitet, som hidrører fra interferens og atmosfæriske forstyrrelser eller for fejl og mangler ved de tilsluttede modtagere.


Selskabet forbeholder sig ret til (i kortest mulig tid) at afbryde driften af anlægget af hensyn til reparationer eller udvidelse af dette. Bestyrelsens medlemmer eller disses befuldmægtigede har til enhver tid ret til adgang til medlemmernes ejendom for at udøve kontrol med de til installationerne hørende ledninger.


Selskabet har ret til at anbringe fordeler skabe, ved hver parcelhusgrund ved skel og til at foretage fornøden opgravning på medlemmernes grunde uden erstatning eller ved sammenbyggede ejendomme at lade gennemføringer foretage. Reetablering foretages af selskabet.                                                      § 4.


Kapitalgrundlag:


Selskabets kapital fremskaffes ved tilslutningsafgifter og abonnementsydelser samt ved optagelse af lån.


Abonnementsydelser og lign. der fastsættes på den årlige generalforsamling, opkræves pr. giro eller gennem et pengeinstitut.


Manglende betaling vil medføre afbrydelse af forbindelsen til anlægget.


Betaling:


Medlemmerne hæfter solidariske, dog med maximalt kr. 1000,00. Boligforeninger, byggeforeninger, byggeselskaber o.l., dog med maximalt kr. 500,00 pr. tilsluttet lejlighed.


 


                                                      § 5.


Hæftelse:


Bestyrelsen skal aflægge årligt regnskab. Regnskabsåret er fra den 1.januar til den 31. december.


Regnskabsforhold:


Overskuddet benyttes efter bestyrelsens bestemmelser, dog kan ingen del af det årlige overskud udbetales til medlemmerne, men skal udelukkende benyttes til anlæggets formål.

Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og revision, og det skal af bestyrelsen forelægges på den ordinære generalforsamling.

                                       

 


                                                      § 6.


Generalforsamlingen:


Generalforsamlingen, som består af medlemmer af foreningen, har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.


Selskabet ledes i øvrigt af en bestyrelse på maximalt 5 medlemmer.


Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. eller når mindst 50 medlemmer forlanger det. I sidste tilfælde skal bestyrelsen skriftlig underrettes om forhandlingsemner og mindst 1 måned før


der indkaldes til generalforsamlingen. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt uge – eller dagblad. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter i hvert fald følgende punkter:


1.) Valg af dirigent.


2.) Beretning fra formanden.


3.) Regnskab ved kassereren.


4.) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.


5.) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.


6.) Eventuelle forslag.


7.) Eventuelt.


 


Kun de på dagsordenen opførte punkter kan behandles og afgøres på generalforsamlingen.


Medlemmer som ønsker noget emne behandlet på generalforsamlingen må skriftlig give meddelelse herom til bestyrelsen senest den 1. februar. Forhandlingerne ledes af bestyrelsens formand eller af en af generalforsamlingen valgt dirigent, hvem det påhviler at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet samt om dens beslutningsdygtighed.


Forhandlingerne protokolleres.                                                      § 7.


Afstemninger:


Ethvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen, uanset om han har flere ejendomme. Et medlem som på grund af sygdom eller bortrejse er forhindret i at komme til stede, kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, bestyrer eller vicevært med bemyndigelse til at afgive stemme for sig, men ingen deltager i en generalforsamling kan dog nogensinde afgive mere end 1 stemme foruden sin egen.


Det er dog en forudsætning for stemmeudøvelse, at der pr. 1. januar ikke henstår uberigtigede restancer.


De i § 4 nævnte foreninger og selskaber kan repræsenteres på selskabets generalforsamling med 1 stemme for hver påbegyndt 10 lejligheder, der er tilsluttet antenneselskabet.


På generalforsamlingen afgøres i øvrigt alle sager ved almindelig stemmeflerhed.


Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne og bestemmelse om selskabets opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen,


og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelsen. Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanlig varsel og den samme dagsorden, og denne er da beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal og afgør spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed.

 


                                                      § 8


Valg:


Valg af bestyrelse skal foregå ved skriftlig afstemning.


Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed, idet dog 2 og 3 medlemmer er på valg hvert andet år.


Ved et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder den første valgte suppleant i dennes sted og funktionsperiode. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær alt for et år ad gangen, blandt bestyrelsens medlemmer.


                                                      § 9


Tegningsret:


Bestyrelsen indgår med bindende virkning for selskabet de med driften fornødne aftaler og kontrakter, sørger for tilvejebringelse af de til driften nødvendige tekniske midler samt pengemidler, og er berettiget til på selskabets vegne at lade optage lån for hvilke medlemmerne hæfter i henhold til § 4.


Til at tegne selskabet behøves alle bestyrelsesmedlemmers underskrift, dog kan bestyrelsen bemyndige formanden og eller kassereren til alene at tegne selskabet vedrørende den daglige drift.


Ved optagelse af lån skal den samlede bestyrelse underskrive.


Bestyrelsen kan autorisere en eller flere personer, og disse alene må – under afholdelse af de af bestyrelsen fastsatte retningslinier og under ansvar overfor gældende lov – udføre ledningsinstallationer under selskabets leveringsområde.


 


                                                      § 10


Formandens pligter:


Formanden kan til enhver tid indvarsle til bestyrelsesmøde og skal indvarsle til et sådan, når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.


Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol.


Bestyrelsens bestemmelser tages ved en almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et mindretal er berettiget til at få sin motiverede opfattelse tilført protokollen.


                     


                                                      § 11.


Bestyrelses- afgang:


Såfremt en af bestyrelsens vedtaget og gennemført sag forkastes af generalforsamlingen, er bestyrelsens medlemmer berettiget til at udtræde af bestyrelsen, uanset om det for de enkelte medlemmers vedkommende sker midt i en funktionsperiode, men skal fungere, indtil nye bestyrelsesmedlemmer er valgt. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer i stedet


for de udtrådte, skal i så fald foretages på en ekstraordinær generalforsamling, og de


nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i et og alt i de afgående


bestyrelsesmedlemmers status. Genvalg kan dog finde sted.


 


                                                     § 12.


Opløsning:


Vedtages selskabets opløsning under iagttagelse af bestemmelserne i § 7, skal selskabet træde i likvidation. På en slutningsgeneralforsamling fremlægges likvidationsresultatet. Viser dette et underskud, vil det være at opkræve hos medlemmerne ifølge vedtægternes  § 4. Fremkommer der et overskud, anvendes dette efter bestyrelsens beslutning.


Beslutninger skal dog godkendes af generalforsamlingen.


 


                                                     § 13.


Tvist:


Opstår der tvist mellem medlemmer og selskabet, skal en sådan afgøres ved voldgiftskendelse. Det pågældende medlem og bestyrelsen udnævner hver en voldgiftmand. Forinden sagens behandling påbegyndes, udpeger voldgiftsmændene i forening en opmand. Såfremt voldgiftmændene ikke bliver enig om valget af en opmand, udpeges denne af dommeren i Holbæk. Valg af voldgiftmand skal ske senest 1 måned efter tvisten er opstået, og om valget gives modparten skriftlig meddelelse.


Modparten skal udvælge sin voldgiftmand senest 14 dage efter modtagelsen af nævnte meddelelse. Skulle sidstnævnte frist være overskredet eller fornøden meddelelse ikke indgivet, udpeges


den anden voldgiftmand af dommeren i Holbæk.


 


Voldgiftkendelsen skal afsiges senest 4 uger efter, at sagen er optaget.


Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om procedureformen.


 


                                                     § 14.


Vedtægtsændringer:


Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer iagttages.

 


Således vedtaget på stiftende generalforsamling


den 24. maj 1973


Og senere ændret i 1995/96


samt 2004
TV program pakker


Se Svinninge antenneforenings programpakker

Hurtigt internet


I samarbejde med YouSee kan Svinninge antenneforening tilbyde medlemmerne hurtigt internet

Billig telefoni


Som kunde i antenneforeningen kan du få telefoni gennem YouSee

Kontak til foreningen


Har du spørgsmål... ? kontakt os, så vil vi hjælpe.